3 PHẦN TỔNG BẬT NGÀY RẢNH RỖI CỦA MONEY HEIST. NGOÀI NH XUẤT LÚC LÊN KẾ HOẠCH CƯỚP NGÂN HÀNG THÌ …